La LOMLOE amb Science Bits i Math Bits

L’equip de la ISTF, 21 de març de 2022

La LOMLOE significa un impuls decidit a l’aprenentatge en competències. Això comporta aplicar metodologies que contribueixin a l’adquisició, per part dels estudiants, dels coneixements escolars de tal manera que no solament siguin capaços de reproduir-los, sinó que també els puguin utilitzar en contextos nous, per resoldre problemes o interpretar situacions noves. En altres paraules, coneixements més duradors, transferibles i funcionals.

Això és, exactament, el que fa 10 anys que estem impulsant a la International Science Teaching Foundation amb els nostres projectes educatius Science Bits i Math Bits, desenvolupats a partir de la investigació sobre com aprenen les persones. El nou currículum parla de situacions d’aprenentatge, d’aprenentatges amb comprensió, d’avaluació per competències, etc. Tots aquests són conceptes que ens resulten tremendament familiars perquè sempre han format part de les nostres propostes didàctiques en les matèries de matemàtiques i ciències (Biologia i Geologia, i Física i Química) per a l’ESO. 

És per això que us convidem a descobrir com podem ajudar-vos a afrontar els canvis que comporta la LOMLOE amb les màximes garanties d’èxit.

Situacions d’aprenentatge contextualitzades


Si alguna cosa ha caracteritzat els nostres projectes educatius des del primer moment ha sigut el treball a partir de situacions d’aprenentatge contextualitzades. Així, totes les nostres unitats didàctiques comencen amb la fase Engeguem, que a través d’un vídeo planteja una situació familiar la resolució de la qual donarà lloc a la necessitat d’aprendre, i que permet mobilitzar els coneixements previs dels estudiants.

> Exemples de la primera pàgina de la fase Engeguem de diverses unitats de Science Bits i Math Bits.

Les activitats d’exploració (Explorem) proposen als alumnes investigar i raonar sobre situacions en contextos rellevants, igual que la majoria de les activitats que acompanyen la fase d’explicació formal (Expliquem). 

A la fase Elaborem de totes les unitats es proposen projectes per aplicar el que han après en contextos significatius nous, i les activitats per a l’avaluació (Avaluem) estan plantejades a partir de situacions reals, a l’estil de les proves PISA.

¡Aprendre amb Science Bits i Math Bits és aprendre per mitjà de situacions d’aprenentatge contextualitzades!

> Les unitats de Science Bits i Math Bits segueixen el model d’ensenyament 5E, que promou aprenentatges en contextos rellevants per mitjà de la indagació, el raonament i l’aplicació del que han après en múltiples situacions.

Avaluació per competències


Atès que les nostres propostes didàctiques se centren en un aprenentatge profund, que contribueix a la capacitat dels estudiants per aplicar el que han après en situacions i problemes nous, les nostres eines d’avaluació sempre han buscat identificar els progressos dels estudiants en termes de competències. 

A cada seqüència didàctica de Science Bits i Math Bits es proporcionen múltiples recursos per a una avaluació contínua i formativa, mitjançant activitats que posen a prova la comprensió i la capacitat d’aplicar allò après en contextos nous.

De fet, tots els ítems de la fase Expliquem i de la fase Avaluem estan classificats segons les competències específiques a les quals contribueixen, cosa que ens permet proporcionar als docents una qualificació automàtica per competències a les taules de resultats de la nostra plataforma (a Math Bits aquesta funcionalitat estarà disponible el curs vinent).

> Taula per competències d’una lliçó «Expliquem» de la unitat La nutrició amb un estudiant d’exemple. Des d’aquí hi ha la possibilitat de descarregar un document amb la taula de les competències tractades de l’àmbit cientificotecnològic.

Aprenentatge per mitjà de projectes


Totes les unitats didàctiques deScience Bits i Math Bits ofereixen propostes d’aprenentatge per mitjà de projectes, concretament a la faseElaborem. L’objectiu és que els estudiants tinguin l’oportunitat d’aplicar el que han après en contextos nous, per resoldre problemes rellevants. Molts d’aquests projectes s’acompanyen de quadernets imprimibles que guiaran els estudiants al llarg del procés, i rúbriques d’avaluació tant per als estudiants (autoavaluació) com per als docents (integrades a les taules de resultats de la plataforma digital).

> Exemples de dos projectes de la fase Elaborem: un de Science Bits i un altre de Math Bits.

Aprenentatge a través de la resolució de problemes


La investigació en didàctica de les ciències i de les matemàtiques suggereix que l’aprenentatge a través de la resolució de problemes, en què els estudiants construeixen el significat dels conceptes i procediments a partir de situacions problema, contribueix a adquirir coneixements més duradors, transferibles i funcionals. Però aplicar aquest mètode no és senzill, ja que requereix una bastida i un acompanyament precisos, que evitin la sobrecàrrega cognitiva dels estudiants i els permetin enfocar el seu raonament en els aspectes rellevants de l’activitat.

En les fases Explorem de totes les unitats de Science Bits i Math Bits oferim aquest tipus de propostes amb un disseny molt acurat i acompanyades de recursos multimèdia i interactius creats expressament per complir els objectius didàctics (simuladors, vídeos, animacions, etc.).

> Vídeo amb exemples de les fases Explorem de Science Bits.

Transferència de l’aprenentatge


L’objectiu de l’ensenyament és la transferència de l’aprenentatge, és a dir, que els alumnes siguin capaços d’aplicar el que han après en contextos diferents del context en què ho van aprendre.

Science Bits i Math Bits es van desenvolupar a partir d’aquesta premissa, i ens basem en la literatura científica sobre la transferència de l’aprenentatge per proporcionar les millors seqüències didàctiques que la promoguin. El treball a partir de situacions rellevants, l’ús de múltiples contextos, el focus en la comprensió de les idees i procediments, els projectes a cada unitat didàctica i l’avaluació centrada en posar de manifest la capacitat dels estudiants per aplicar el que han après en situacions noves en són la millor prova.

Treball per àmbits


La LOMLOE convida a desenvolupar projectes educatius transversals, que promoguin les connexions entre diverses matèries de manera rellevant i significativa. 

Precisament, la proposta conjunta de Science Bits i Math Bits significa un pas clau vers l’ensenyament i l’aprenentatge integrats en l’àmbit STEM. Tots dos projectes comparteixen entorn, plantejament metodològic i eines de gestió, i poden combinar-se entre ells per facilitar una aproximació conjunta a les ciències i les matemàtiques. A més, les activitats en un i altre projecte entrellacen coneixements de totes dues matèries de manera natural, enfortint els seus vincles i fomentant aprenentatges globalitzats.

Objectius de Desenvolupament Sostenible


Les matèries de ciències i matemàtiques ofereixen nombroses oportunitats per tractar, tant de manera explícita com implícita, els Objectius de Desenvolupament Sostenible definits per l’ONU. Això és una cosa que hem tingut molt present a l’hora de triar els contextos en què es desenvolupen les activitats, així com els objectius dels projectes de Science Bits i Math Bits, i un dels aspectes que ens ha fet mereixedors del premi de l’ONU World Summit Award en la categoria d’educació, reconeixement que s’atorga cada dos anys a les millors iniciatives del món.

Exemples d’activitats que treballen els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Perspectiva de gènere


A Science Bits i Math Bits sempre s’ha tingut molt en compte la perspectiva de gènere, començant per una curosa atenció a l’anomenat currículum ocult. Ara bé, per abordar els canvis que proposa la LOMLOE, que impliquen incloure la perspectiva de gènere d’una manera explícita, estem desenvolupant materials que visibilitzin el paper de les dones en la ciència, la tecnologia i les matemàtiques, que inclourem a partir del curs 2022-2023.

Totes les unitats de Science Bits i Math Bits inclouen diversitat en les seves propostes didàctiques i il·lustratives. A més en els recursos introductoris de la plataforma a partir del pròxim curs hi haurà disponible un dossier que tractarà específicament la diversitat a la comunitat científica.

Ensenyament i aprenentatge basats en l’evidència


El rigor i la qualitat amb què Science Bits i Math Bits contribueixen a l’aprenentatge significatiu, fonament del desenvolupament competencial, ens han estat reconeguts amb més de 20 premis internacionals, dos dels quals de caràcter mundial (World Summit Award de la ONU i WISE Award de la Qatar Foundation) i d’altres d’àmbit europeu i dels EUA. Cap altre projecte educatiu per a l’ensenyament de les ciències i les matemàtiques compta amb aquest aval.

Tot i això, el que és realment rellevant dels nostres projectes és el fet que estan dissenyats a partir de la investigació científica sobre com aprenen les persones, i la seva efectivitat per promoure aprenentatges més profunds ha estat avalada per diversos estudis científics.

Per a més informació:

Suport per als docents


Els canvis que suposa la LOMLOE són significatius i per això no solament estem preparats per ajudar els docents proporcionant-los les millors eines, sinó que també els oferim suport permanent i formació, com hem fet sempre. En treballar amb nosaltres, els equips docents tenen el suport permanent dels nostres assessors educatius, que atendran les inquietuds, dubtes i propostes de manera personalitzada i eficaç. Podeu comptar amb ells com si fossin membres del vostre equip!

Recursos multimedia i digitals incomparables


Per facilitar l’aplicació dels canvis metodològics que comporta la LOMLOE, que subratllen la necessitat d’implicar els estudiants en el seu aprenentatge,Science Bits i Math Bits inclouen milers de recursos multimèdia interactius, com simuladors de laboratori, simuladors de fenòmens, tot tipus d’elements interactius, animacions i vídeos. Tots aquests recursos s’han creat expressament per acompanyar cada lliçó i facilitar un aprenentatge per mitjà de la manipulació i el raonament. Cap altre projecte educatiu per a les ciències i les matemàtiques de l’ESO disposa de tal desplegament de recursos.

> Vídeo amb exemples de diferents recursos multimèdia de Science Bits.

> Vídeo amb exemples de diferents recursos multimèdia de Math Bits.

Eines de seguiment de l’aprenentatge


Science Bits i Math Bits són projectes desenvolupats des de i per a l’entorn digital, fet que permet complementar-los amb tota mena d’eines que fan possible el seguiment exhaustiu de l’activitat i el progrés de cada estudiant. Les funcionalitats de la plataforma que facilitem als nostres usuaris permeten crear i editar seqüències didàctiques pròpies, crear avaluacions, dosificar l’accés a les lliçons, rebre les respostes i qualificacions dels alumnes (també per competències), sincronitzar les pantalles dels dispositius dels alumnes (en classes 1×1), i un llarg etcètera que respon a la voluntat de maximitzar l’aprofitament de les TIC a l’aula.

> Exemples de diferents eines digitals que comparteixen els dos projectes.